ทุนเข้าร่วมการประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ( HOPE MEETING) ครั้งที่ 15

ด่วนที่สุด  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก และบัณฑิตปริญญาเอกรุ่นใหม่ (จบปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป) เข้ารับทุนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ( HOPE MEETING) ครั้งที่ 15 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ กรป. ตามกำหนดการดังนี้
1.) ต้นสังกัดเสนอชื่อผู้แทนพร้อมเอกสารตัวจริงให้ กรป. ภายในวันที่ 13 ก.ย. 66 ก่อนเวลา 16.00 น. (สามารถ Scan ข้อมูลส่งมาก่อนที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อความรวดเร็ว)
2.) กรป. รวบรวมรายชื่อเสนอกรมฯ คัดเลือก/ลงนาม
3.) ผู้ที่ได้รับการรับเลือก ดำเนินการนำส่งหนังสือเสนอชื่อผู้แทนพร้อมเอกสาร (ตัวจริง) ถึง วช. ภายในวันที่ 15 ก.ย. 66 ภายในเวลา 16.30 น. 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ถือหนังสือพร้อมเอกสารไปส่งด้วยตนเอง

 nrct letter page 0001

 

Dowload : 

1. ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)
2. ใบสมัคร วช. (ภาษาไทย)
3. แบบหนังสืออนุญาต
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
5. Instruction on the application