รัฐบาลนิวซีแลนด์ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567

กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจแข่งขันรับทุนการศึกษา Manaaki New Zeland Scholarships (MNZS) ประจำปีการศึกษา 2567  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (post-graduate)  ณ ประเทศนิวซีแลนด์

NewZealand Manaaki New Zeland Scholarships 2024

          โดย รัฐบาลนิวซีแลนด์จะมอบทุนการศึกษา  จำนวน  4  ทุน  สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าตรวจลงตรา ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทางนิวซีแลนด์-ประเทศไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด

          ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย  มอบหมายให้นางสาวศิริกาญจน์ ธรรมวิจิตร (หมาเลขโทรศัพท์ 0 2254 2530 ต่อ 29) เป็นผู้ประสานงาน

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://www.nzscholarships.govt.nz/  และ/หรือ ส่งโดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

pdf filetype icon 177525 คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายละเอียดทุนการศึกษาฯ


ข้อมูลจาก : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ 

โทร. : 0 2653 4444 ต่อ 1351-1352  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดย  ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ เสนาซิว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

0 2653 4444 ต่อ 1353
International Livestock Strategies and System Development Group
Division of International Livestock Cooperation #DILC 
Department of Livestock Development #DLD 
Ministry of Agriculture and Cooperatives #MOAC 
+66 2653 4444 - 1353