การฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Environment Management based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (02/05/2019)

announce การฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Environment Management based on Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี [[รายละเอียด]]