ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการนำเข้าของกรมสุขภาพสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ครั้งที่ 6/2565

blue download alt folder 12391ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐ-สังคมนิยมเวียดนาม ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการนำเข้าของกรมสุขภาพสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 (Guidelines and procedures for exporting fattening pigs from the Kingdom of Thailand to the Socialist Republic of Vietnam in accordance with the import requirements and regulations of the Department of Animal Health, Vietnam) โดย สพ.ญ.รวินท์นิภา  พิพัฒน์ภานุกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และสพ.ญ.นรี เกตุสิงห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ