ผลงานวิชาการ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว (Guideline for the DLD Officer to Practice at Office of Agriculture Affairs,Royal Thai Embassy,Tokyo) โดยน.ส.ทิพากร สินชัย

academic works ผลงานวิชาการ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (Guideline for the DLD Officer to Practice at Office of Agriculture Affairs,Royal Thai Embassy,Tokyo) ผลงานโดย น.ส.ทิพากร สินชัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ