ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการนำเข้าของกรมสุขภาพสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แก้ไขตามมติคกก.ครั้งที่ 4/2564

announceแนวทางและขั้นตอนการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐ-สังคมนิยมเวียดนาม ตามเงื่อนไขและกฎระเบียบการนำเข้าของกรมสุขภาพสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แก้ไขตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 (Guidelines and procedures for exporting fattening pigs from the Kingdom of Thailand to the Socialist Republic of Vietnam in accordance with the import requirements and regulations of the Department of Animal Health, Vietnam) โดย สพ.ญ.รวินท์นิภา  พิพัฒน์ภานุกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และสพ.ญ.นรี เกตุสิงห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ