การศึกษาบทบาทของกรมปศุสัตว์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการค้าระหว่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ผลงานโดย สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (24/08/2020)

เรื่อง การศึกษาบทบาทของกรมปศุสัตว์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการค้าระหว่างประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ผลงานโดย สพ.ญ.พจณา  สากระแสร์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ [[รายละเอียด]]