การประชุม expanded Australia-WOAH One Health Partnership Project Steering Committee (PSC)

S 12148752นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทน กรป. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม expanded Australia-WOAH One Health Partnership Project Steering Committee (PSC) ในวันที่ 5 August 2022 ผ่านระบบประชุมออนไลน์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสัตว์จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้แทนสัตวแพทยสภา ผู้แทนกรมการต่างประเทศและการค้า (Department of Foreign Affairs and Trades, DFAT) ประเทศออสเตรเลีย
และเจ้าหน้าที่ WOAH

ที่ประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์และรายงานความคืบหน้ากิจกรรมภายใต้ความร่วมมือสุขภาพหนึ่งเดียว รวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และความสนใจของประเทศและผู้สนับสนุนกิจกรรมต่อกิจกรรมที่มีความสนใจร่วมกัน
ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้รายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของกิจกรรมที่ประเทศไทยดำเนินการภายใต้กรอบสุขภาพหนึ่งเดียว ได้แก่

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ IHR-PVS NBW
- กิจกรรม PVS Sustainable Laboratory
- Twinning project ระหว่างสัตวแพทยสภาและ Australasian Veterinary Board Council (AVBC)
- การจัดอบรม Veterinary Educational Establishment (VEE) hub ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Ohio State University
- การจัดตั้ง Southeast Asian Wildlife Health Network ซึ่งมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการของเครือข่ายฯ

ทั้งนี้ ผู้แทน DFAT ให้ความสนใจในผลลัพธ์จากการประชุม NBW รวมถึงแผนการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นการประสานงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นอย่างมาก