เจ้าหน้าที่จากกรมการผลิตปศุสัตว์เวียดนาม เข้าเยี่ยมกรมปศุสัตว์

23595กรมปศุสัตว์ได้อนุญาตให้คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการผลิตปศุสัตว์ (Department of Livestock Production; DLP) แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย Ms. Pham Thi Kim Dung; Head of Animal Breeding Development, Mr. Nguyen Van Tinh; Head of Legal Improvement Development และ Mr. Nguyen Vu Ninh; Specialist เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดข้อกฎหมายและนโยบายเพื่อสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมฯ ได้มอบหมายให้ ผอ. กรป. และผู้แทน สพพ. และ กสส. นำเสนอเรื่องระบบการผลิต การจัดการฟาร์มและการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อและโคนมในประเทศไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ DLP

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะเจ้าหน้าที่ DLP จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมและดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม จ.นครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างระบบการผสมพันธุ์ในปศุสัตว์