ประชุม Member Country Survey & Assessment to Identify APHCA Priorities

192537

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ในฐานะ APHCA Focal Point ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม Member Country Survey & Assessment to Identify APHCA Priorities พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรป. ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบ Zoom Meeting


โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงโครงการสำรวจข้อคิดเห็นของประเทศสมาชิก เกี่ยวกับการให้ความสำคัญในด้านไหนต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผลเป็นทิศทางในการกำหนดแผนงานระยะ 5 ปี เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกิจกรรมที่ APHCA จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยการสำรวจดังกล่าว จะดำเนินการผ่านแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์จาก University of Hong Kong บนแพลตฟอร์ม SurveyMonkey

ทั้งนี้ โครงการสำรวจดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือในระยะแรก จะเป็นการตอบแบบสอบถามโดย APHCA Focal Point ของแต่ละประเทศสมาชิก
ซึ่งต้องตอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ FAO นำไปใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจในระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565

192538