ผู้แทน กรป. เข้าร่วมการประชุม ACCAHZ prep com

942581

15 มิ.ย. 2565

นส.นรี เกตุสิงห์ ผู้แทน กรป. เข้าร่วมการประชุม ACCAHZ prep com ผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้
- นส.นรี ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำ rule and procedure (ROP) of Governing Board โดยประเทศไทยได้รับข้อคิดเห็นจาก malaysia และสิงคโปร์ ในการปรับปรุงร่าง ROP ดังกล่าว และได้จัดส่ง final draft ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แก่ ASEC เมื่อวัน 18 กพ 2565 ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิกอื่นๆ
- การประชุมครั้งหน้า ASEC จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าประมาณเดือนกันยายน โดยจะมีสิงคโปร์ เป็นประธานในที่ประชุม และประเทศไทยจะเป็นรองประธาน


ACCAHZ จะเริ่มปฏิบัติการได้เมื่อมีการลงนามใน host contry agreement ระหว่าง Chair of Governing borad กับ รัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งวางแผนไว้ในช่วงต้นปี 2023