หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นางนพพร กล่ำเอม หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านทางออนไลน์ (Zoom meeting) โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต เป็นประธาน สรุปได้ดังนี้

-ที่ประชุมรับทราบการจัดทำเว็บไซด์สัตวแพทยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับอาเซียน ประสานความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และ OIE รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ยกระดับและพัฒนาบทบาทหน้าที่ของผู้สนับสนุนวิชาชีพการสัตวแพทย์ และทำให้มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน โดยจะเวียนเนื้อหาให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาผ่านทาง Google drive ต่อไป
-ที่ประชุมให้การรับรอง MRA ของ AVSBN และจะนำเรื่องเสนอในการประชุม ASWGL ทราบต่อไป ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีหนังสือเชิญสัตวแพทยสภาเข้าร่วมการประชุม ASWGL ครั้งที่ 30 และขอให้สัตวแพทยสภานำเสนอรายงานความคืบหน้า AVSBN ด้วยแล้ว
-การประชุม Ad hoc Group ครั้งที่ 2 (3 มิย. 64) ที่ประชุมพิจารณาแบบสำรวจ Day 1 Competency ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ยังขาดเฉพาะเรื่อง One Health
-ที่ประชุมรับทราบประเทศอาเซียนจะนำ VEE Accreditation standards ของไทย จำนวน 11 ฉบับ ไปใช้ใน Vet school ซึ่งจะนำไปแปลเป็นภาษาของตนเองโดยความหมายต้องไม่เปลี่ยนแปลง