MFDS สาธารณรัฐเกาหลี เข้าตรวจโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทย

AA7C1E1C AB04 4800 9168 31E843C9170A

"กรมปศุสัตว์เปิดให้เจ้าหน้าที่ MFDS สาธารณรัฐเกาหลี เข้าตรวจโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ของไทย ตอบรับนโยบายเปิดประเทศ เพิ่มความมั่นใจคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ไทย"

วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ. โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก จาก Ms.
Na-young Kim และ Ms. Eunjung Kwon จากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา (MFDS) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี น.สพ. อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการแทน ผอ. สพส. น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. น.สพ. สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม สตส. และผู้แทนจาก กรป. และ สพส. ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของไทย ระบบการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

จุดประสงค์การมาตรวจของเจ้าหน้าที่ MFDS ในครั้งนี้ เพื่อติดตามกระบวนการผลิตของโรงงานที่ส่งสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ว่ายังมีความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์และสอดคล้องตามข้อกำหนดของเกาหลี โดยมีแผนเข้าตรวจ 3 โรงเชือดสัตว์ปีก 4 โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก และ 1 โรงเชือดและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก ในช่วงระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งปัจจุบันมีโรงเชือดและโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย MFDS จำนวน 81 โรงงาน

อีกทั้ง ทาง MFDS และกรมปศุสัตว์ ได้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการรับ-ส่ง ใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ผ่านระบบ Blockchain เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกและตรวจสอบใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และลดการใช้กระดาษของโรงงานที่ส่งสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐเกาหลี

โดยข้อมูลการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีในปี 2564 มีปริมาณ 33,535.48 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.25 คิดเป็นมูลค่า 3.995.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 5.30 คาดว่าจากการตรวจประเมินทางด้านคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในครั้งนี้จะช่วยทำให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2564 อีกราวๆร้อยละ 5 คิดเป็นปริมาณการส่งออก 35,212 ตัน มูลค่ารวมราว 4,194 ล้านบาท