ผอ.กรป ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมาเลเซีย ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา

47774

เมื่อวันที่ 19 เมษายน2565 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนประเทศมาเลเซีย นำโดย H.E. Dato Jojie Samuel, Ambassador of Malaysia in Thailand (เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย) พร้อมด้วย Mr. Mohd Abd. Azim Omar; First Secretary (เลขานุการเอก), Mr. Hairuddin Maslan; Agriculture Counsellor (ทูตเกษตร), Mr. Norman Dzulkarnain Bin Mohd Nasri; Trade Counsellor (ทูตพาณิชย์), Ms. Siti Atiqah Fatin Zainal Abidin; First Secretary (Agriculture) (เลขานุการเอก ฝ่ายเกษตร) และ Mr. Muhammad Ridznan Abn Yazid; Consul General of Songkhla Province (กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา) เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา จ. สงขลา โดยมีผู้ประกอบการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย


ผู้แทนฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของด่านกักกันสัตว์สงขลา ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพสัตว์ของโคมีชีวิตที่ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย และนำชมอาคารสถานที่ คอกกักกันและห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค พร้อมทั้งหารือแนวทางในการเริ่มกลับมาส่งออกโคมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียอีกครั้ง หลังจากที่มาเลเซียได้ประกาศยกเลิกมาตรการชะลอการนำเข้าโคมีชีวิตจากไทย เนื่องจากการระบาดของโรค Lumpy Skin Disease

ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งว่าในช่วงเทศกาลกุรบานที่ใกล้จะมาถึงนี้ ผู้ประกอบการส่งออกโคของไทยมีความพร้อมในการส่งออกโคมีชีวิตไปยังประเทศมาเลเซีย จำนวนประมาณ 5,000 ตัว/เดือน โดยมีความประสงค์ขอผ่อนผันเงื่อนไขการรับรองสุขภาพสัตว์ในหัวข้อ “การรับรองว่าโคที่ส่งออกมาจากฟาร์มที่มีสถานภาพปลอดโรค Foot and Mouth Disease (FMD), Tuberculosis (T.B.) และ Brucellosis” เนื่องจากกระบวนการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคระบาดดังกล่าวของกรมปศุสัตว์จะต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในช่วงเทศกาลของมาเลเซีย ซึ่งฝ่ายมาเลเซียรับทราบ และจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Department of Veterinary Service; DVS และ Malaysian Quarantine and Inspection Services; MAQIS) ทราบต่อไป