กรมปศุสัตว์ต้อนรับอุปทูตด้านการค้าและการลงทุนของสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย

139952เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวล 13.30 น. กรมฯ มอบหมายให้ ผอ.กรป. ให้การต้อนรับ Mr. Yenlan Tienchiyev อุปทูตด้านการค้าและการลงทุนของสถานเอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบหารือในเรื่องระเบียบและขั้นตอนการส่งออกเนื้อโคจากสาธารณรัฐคาซัคสถานมายังประเทศไทย

โดย กรป. ได้นำเสนอขั้นตอนการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทยให้ฝ่ายคาซัคสถานทราบ และผู้ประกอบการจากคาซัคสถานได้นำเสนอข้อมูลทั่วไปของประเทศคาซัคสถาน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการทำความร่วมมือกับภาคเอกชนของไทย เช่น นิทรรศการอาหารไทยที่จัดขึ้น ณ คาซัคสถานเพื่อให้ประชากรชาวคาซัคสถานได้รู้จักอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งออกมายังประเทศไทย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อโคตัดแต่ง และเนื้อแกะ

โดยฝ่ายคาซัคสถานจะดำเนินการตามขั้นตอนการขอเปิดตลาดของกรมปศุสัตว์สำหรับสินค้ากลุ่มดังกล่าวต่อไป