การประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565

S 57597954เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 13.30 น. ผู้แทนกรมปศุสัตว์นำโดย น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. พร้อมด้วยผู้แทนจาก สทป. และ กรป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางออนไลน์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
             

1. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุม UNFSS (23 กย. 64) ให้มีการดำเนินการใน 5 ภาคส่วน ได้แก่

1) มีอาหารเพียงพอต่อมนุษย์ทุกคน

2) ผลักดันการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักธรรมชาติ

3) สนับสนุน ความเป็นอยู่ที่เท่าเทียม

4) สร้างภูมิต้านทานต่อวิกฤติและภัยที่เกิดขึ้น อย่างกะทันหัน

5) เร่งรัดการดำเนินการเพื่อปฏิรูประบบอาหาร

ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้เป็นกรอบเชื่อมโยงระบบอาหารกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดย กษ. แปลความเป็น “อิ่ม..และ..ดี” และได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “อิ่มดีถ้วนหน้า” เพื่อต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ สวก. นำเสนอเรื่อง การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบอาหารของไทย โดย สวก. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล เทคโนโลยีลาดกระบัง และ สวทช. จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินอาหารของไทย

2. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมสภามนตรี (FAO Council) ครั้งที่ 168 (29 พย. - 3 ธค. 64) โดย FAO จัดทำยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 2 เรื่อง คือ

1) Strategy on Climate Change

2) Strategy on Science and Innovation on Agri-Food Systems) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Better Production, Better Nutrition, Better Environment and Better life) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆ ของ FAO โดยจะมีการประชุคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ในกลางเดือนมีนาคม 2565

3. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ดินแห่งไนจีเรีย ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 และวันดินโลกปี 2565 จะเป็นหัวข้อ “Soil where food begin: ดินเป็นแหล่งกำเนิดอาหาร” โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางความมั่น คงของอาหารและขอให้หน่วยงานเสนอผลงานประกวดเพื่อให้ประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว

4. ที่ประชุมรับทราบโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือไทย - FAO โดยในปี 2560-2564 กษ. มีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนจาก FAO จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 605,000 เหรียญสหรัฐ โดยเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ 1 โครงการ คือ Development of Tropical Holstein Sires using Genomic Technologies (55,000 เหรียญสหรัฐ) อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ระยะเวลา ธค. 2564 - ธค. 2565

5. ที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือไทย - FAO ฉบับปี พ.ศ. 2565-2569 ประกอบด้วย 3 outcome ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ภายใต้บริบท (concept) “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และมติที่ประชุม “เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งร่างให้กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. พิจารณาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

6. ที่ประชุมพิจารณาท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุม FAO Regional Conference for Asia and the Pacific สมัยที่ 36 การประชุมแบ่งเป็น 1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (8-11 มีค. 65) โดยปลัด กษ. มอบหมายให้รองปลัดฯ ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และ 2) การประชุมระดับรัฐมนตรี (10-11 มีค. 65) รมช. นราพัฒน์ แก้วทอง จะเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ สปษ.กรุงโรมแจ้งที่ประชุมทราบการพิจารณาจัดตั้งสำนักงาน กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ในประเทศไทย