การประชุม SEACFMD Steering Committee

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. มอบหมายให้ผู้แทน กรป. (นางนพพรฯ และ นส.นิจจารีย์ฯ) เข้าร่วมการประชุม SEACFMD Steering Committee ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี Dr. Ronello Abila เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาเตรียมการจัดการประชุม SEACFMD Sub-Commission Meeting ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 โดยจะจัดในรูปแบบ Virtually Meeting ผ่านระบบ ZOOM แบ่งออกเป็น 3 การประชุม ได้แก่


• การประชุม Pre Sub-Committee (16 มีค. 65) ที่ประชุมขอให้ Coordinator ของแต่ละประเทศนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องทั่วไปเพื่อเป็นการ update ข้อมูล


• การประชุม Main Sub-Commission (17 มีค. 65) จะมีวาระการเลือกตั้ง (closed door) ในลำดับแรก ได้แก่ ตำแหน่งประธาน (1) รองประธาน (2) และสมาชิก (2) โดยวิธี Mock Election ซึ่งกำหนดไว้ที่ www.menti.com หรือใช้ QR code ทั้งนี้ OIE จะเวียนเรื่องและให้ประเทศสมาชิกเสนอผู้แทนสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าวโดยสมาชิกจะเสนอผู้แทนของตนหรือประเทศอื่นๆ ก็ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมขอเพิ่มวาระ Discussion on Asia1 (10 นาที)


• การประชุม Post Sub-Commission (18 มีค. 65) จะให้ประเทศสมาชิก update กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมปศุสัตว์โดย ศออ. มีกิจกรรมด้านการปรับปรุงศูนย์อ้างอิงฯ


ทั้งนี้ OIE จะปรับกำหนดการและวาระการประชุมเพื่อเวียนประเทศสมาชิกทราบต่อไป