การบรรยายแนะแนวการทำงานของนายสัตวแพทย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

dldpresent03วันที่ 17 มีนาคม 2565

นายพัสกร ไชยสาร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรป. และนายกำชัย กิจศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ในการบรรยายแนะแนวการดำเนินงานของสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ให้แก่ว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผ่านทาง application Zoom

กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานที่ดำเนินงานทั่วประเทศ 3 ลักษณะงาน คือ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานของตำแหน่งนายสัตวแพทย์ที่แต่งต่างกัน โดยที่กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีสัตวแพทย์ส่วนกลางหน่วยงานเดียวที่มีลักษณะงานสนับสนุนภารกิจงานหลักอื่น ๆ แต่มีความสำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และการดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านการต่างประเทศ ทั้งการประชุม เจรจา การเดินทางไปราชการชั่วคราว ฯ ต่างประเทศ และการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

dldpresent01