กรป. บริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

DILC aniversary09

เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กรป. ได้ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี โดยมีสิ่งของบริจาค เช่น นมกล่อง กระดาษชำระ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงขยะดำ หน้ากากอนามัย สบู่เหลว ของเล่นเด็ก เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานบูรณาการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 151/2554 เรื่องจัดตั้งกองปศุสัตว์ต่างประเทศ (กปต.) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ ได้มีการจัดกลุ่มงานเพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการและการค้า
 2. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 3. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 638/2556 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งจัดตั้ง "กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.)" ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงาน เพื่อให้มีการเรียกชื่อหน่วยงานเป็นไปตามผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร. และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีภารกิจมากขึ้น 

วันที่ 1 เมษายน 2558 ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 232/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 611/2559 แต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยใช้ชื่อ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการแบ่งกลุ่มงานใหม่ ดังนี้

 1. กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มการค้าปศุสัตว์และกฎระเบียบระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งที่ 927/2562 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมปศุสัตว์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มภายใน กรป. เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

 1. กลุ่มพหุภาคีปศุสัตว์และองค์กรระหว่างประเทศ
 2. กลุ่มทวิภาคีปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 3. กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
 4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
 5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน