กรป. ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

S 6545412ผอ.กรป. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ข้าราชการ และพนักงานราชการ กรป. ตระหนักรู้และมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน