แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

Download Here! ==>  

ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการและพนักงานราชการผู้เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ จัดทำสรุปรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่กรมปศุสัตว์ ผ่าน ผอ.กรป. ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นภารกิจ