แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน ภาษาอังกฤษ

2565 MOAC06 1181 DLDorderตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งที่ 1181/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและหนังสือรับรองเงินเดือนของอธิบดี รองอธิบดี ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ นั้น หมายความรวมถืงการออกหนังสือทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วย

กรป. ได้มีการจัดทำตัวอย่างและไฟล์รูปแบบการออกหนังสือรับรองดังกล่าว ซึ่งสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา และปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ==> Click!

โดยใช้ชื่อ-ตำแหน่งสำหรับการลงนาม ดังนี้

(Name - Surname)

Director of............................

for Director General

     Department of Livestock Development     

 

 

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)ได้ที่ ==> Click!

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0-2263-4444 ต่อ 1352

employment certificate sample page 0001