workflow การปรับปรุงกระบวนงาน

1. workflow กระบวนงานขอหนังสือเดินทางราชการ และหนังสือนำในการตรวจลงตรา

2. workflow กระบวนงานขออนุมัติเดินทาง

3. workflow กระบวนงานขอใบอนุญาตทำงานให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

4. workflow กระบวนงานขอตรวจลงตราให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

5. workflow กระบวนงานขอขยายอายุการตรวจลงตราให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ

6. workflow กระบวนงานขยายอายุใบอนุญาตทำงานให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติ