• คู่มือการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) [[CLICK]] ผลงานโดย ส.พญ.บุณฑริกา กระจ่างวงษ์