มาตรการการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน [[CLICK]]

   ๑. คู่มือการปฏิบัติงาน : สำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ ๖๐(๒)-๐๕๑๙-๐๕๒) [[CLICK]]

                ๒. คู่มือการดำเนินการจัดประชุมและการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ  (ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ ๖๐(๒)-๐๕๑๙-๐๕๓) [[CLICK]]