iconfolder รายละเอียดตัวชี้วัดด้านกา่รพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 [[รายละเอียด]]

iconfolder รายงา่นแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder แบบฟอร์ม IDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล [[รายละเอียด]]

iconfolder  นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 

  • หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
  • หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
  • หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลเรียนรู้
  • หลักฐานขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 iconfolder เอกสารหลักฐาน