announce หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๕๓๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การรายงานแผนและผลด้านการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๔

announce  รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร (IDP)

announce แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

                 iconfolder หลักฐานการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

announce โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)