270

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำผู้เเทนจากบริษัท Linhai Supply Chain Manegement Co. Ltd. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งอยู่ที่เขตทดลองการค้าเสรี (กวางซี)จีน ณ ท่าเรือ ซินโจวซึ่งดำเนินธุรกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอาหาร ของจีน ได้เข้าพบ ผอ. กรป. ผู้แทน สพส. เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ เช่น เครื่องใน ชิ้นส่วนไก่ จากไทยไปจีน รวมทั้งจำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองจากGACC ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ขอให้ทางบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจให้ช่วยเจรจากันผลักดันในระดับมณฑลท้องถิ่นกับ GACCใ นการเพิ่มรายชื่อโรงงานรับรองก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มจำนวนปริมาณผลิตภ้ณฑ์ไก่ที่ทางจีนในระดับมณฑลต้องการเพิ่มขึ้น

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ