270

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.30น. กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. เป็นประธานในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคเนื้อกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Meat and Livestock Australia (MLA) พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสถานทูตออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนกสส.และกรป. เข้าร่วมการหารือดังกล่าว ซึ่งทางออสเตรเลียมีการนำเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมเนื้อโคและตลาดของเนื้อโคในต่างประเทศ และผู้แทน กสส. ได้นำเสนอนโยบายและภาพรวมอุตสาหกรรมโคเนื้อของประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาความร่วมมือในด้านโคเนื้อต่อไป

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ