270

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพส. ผอ.กรป. และ ผอ.กสก. ได้เข้าร่วมการประชุมทำความตกลงด้านเทคนิคสุขอนามัยด้านการปศุสัตว์ (SPS) ร่วมกับ Li Jianwei อธิบดี และ Li Yi Jianwei อธิบดี และ Li Yijuan รองอธิบดี Department of Animal and Plant Quarantine แห่งสำนักงานการศุลกากร (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบรรลุข้อตกลงที่มีสาระสำคัญได้แก่ GACC เห็นชอบตามที่ กรมปศุสัตว์ขอส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเสนอ พื้นที่ zoning เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย เขต2 ซึ่งทาง OIE ได้รับรองแผนการดำเนินเขตปลอดโรค ของประเทศไทยแล้ว โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก GACC ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ และมีการศึกษาเชิงลึกอย่างใกล้ชิดต่อไป และมีความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเทคโนโลยีด้าน Geographic Information System (GIS) ระหว่างกัน นำGIS มาใช้ประโยชน์ในเขตปลอดโรคด้วย สำหรับเรื่องบันทึกความเข้าใจว่าด้วยข้อตกลงรายละเอียดหนังสือรับรองสุขอนามัยม้าลายเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน GACC แจ้งให้กรมปศุสัตว์ส่งข้อมูลเทียบเคียง วิธี PCR กับวิธี ELISA เพื่อให้ GACC พิจารณาประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนวิธีทดสอบในร่างบันทึกความเข้าใจต่อไป ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ในด้านการค้าและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยจีน

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ