270

วันนี้ (23 กันยายน 2562) รอธ. จีระศักดิ์  พิพัฒนพงษ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย เลขานุการกรมฯ พงษ์พรรณ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ (ผอ.กรป) และ น.สพ.อุดม (สพส) และ ศพ.ญ พรทิพา (กรป) เข้าหารือและทานอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูตและทูตเกษตรเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความก้าวหน้าความร่วมมือวิชาการด้านปศุสัตว์ โดยได้มีการร่าง MoU ทางด้านวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งหารือความคืบหน้าด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ เช่น ลูกไก่ไข่ฟัก วัตุดิบอาหารสัตว์ น้ำเชื้อสุกรและโค รวมทั้งเนื้อโค ทั้งนี้ไทยและเดินมาร์กได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 160 ปี

ช้อมูลโดย สพ.ญ.พรทิพา  โรจนแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุโรปและตะวันออกกลาง