270

กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทน กสก. กรป. รวมทั้งกรมประมง เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ FSVPS ของรัสเซีย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ กรมปศุสัตว์        สรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. ฝ่ายรัสเซียขอให้กรมปศุสัตว์เดินทางไปตรวจประเมินโรงงานผลิตเนื้อโคที่รัสเซีย ซึ่งแลกเปลี่ยนกับทางรัสเซียเดินทางมาตรวจโรงงานสัตว์น้ำของไทยระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 62 ทั้งนี้รัสเซียแจ้งว่าได้รับคืนสถานะ(regain)การรับรอง FMD regionalisation จาก OIE เรียบร้อยแล้ว
2. ฝ่ายรัสเซียขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปแลกเปลี่ยนข้อมูลการควบคุมและป้องกันโรค ASF ที่สาธารณรัสเซียระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 62 โดยทางรัสเซียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พรทิพา  โรจนแสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุโรปและตะวันออกกลาง