270

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายมาร์ค เมียรี่ (Mr. Marc Mealy) รองประธานอาวุโสด้านนโยบาย สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (USABC) ในโอกาสที่ USABC นำคณะนักธุรกิจมาพบนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อผลักดันความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างภาครัฐของประเทศไทยและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ผชช.ศศิ เจริญพจน์ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) และสพ.ญ.ลมัย นามมงคล ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน (กสก.) เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการต้อนรับดังกล่าวด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ