270

ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นำโดย นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย และประธานในที่ประชุม, นางสาวมุขสุดา เรืองกรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สทป. และนายพัสกร บุญสุภาวงศ์ นายสัตวแพทย์ กรป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร(WGAA) ครั้งที่ 12 ภายใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ร่วมกับผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กทม.โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของคณะทำงานฯ โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้รายงานความคืบหน้าของ
โครงการ Development of SurathRed Goat Breed และ โครงการ Genetic Diversity of SurathRed Goat ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 โดยฝ่ายเลขาฯ จะนำเสนอความคืบหน้านี้ ต่อที่ประชุม IMT-GT Senior Officials Meeting (IMT-GT SOM) ครั้งที่ ๒๖ และ IMT-GT Ministerial Meeting (IMT-GT MM) ครั้งที่ ๒๕ ต่อไป

ข้อมูลโดย น.สพ.พัสกร      บุญสุภาวงศ์ นายสัตวแพทย์ กลุ่มพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ