270

          กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นางบุณฑริกา กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรป. นางสาวนวิยา รักสุภาพ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กสก. นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สตส. และนางสาววิชชุดา มีอิ่ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สตส. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เพื่อเข้าร่วมการประชุมเตรียมการคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562ณ โรงแรมพูลแมนพัทยาจี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ Mr.Takashi Hiranaka, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ Mr. Soichiro Nagamatsu, Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น นั้น

สามารถสรุปผลการประชุมฯ ที่เกี่ยวข้องด้านปศุสัตว์ ดังนี้

1. ประเด็นความปลอดภัยอาหาร
       1.1 การขอนำเข้าเนื้อสุกรจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย ซึ่งผู้แทน MAFF ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ที่แจ้งตอบกลับการพิจารณาการปรับปรุงร่างใบรับรองสุขศาสตร์สัตว์สำหรับนำเข้าเนื้อสุกรจากญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย MAFF ได้แสดงความขอบคุณอย่างสูงที่ประเทศไทยได้อนุญาตให้ญี่ปุ่นได้นำเข้าเนื้อสุกรมายังประเทศไทย และ MAFF เห็นชอบร่างใบรับรองสุขศาสตร์ฯของ MAFF และ MHLW ที่กรมปศุสัตว์ขอแก้ไข ทั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นจะดำเนินการจัดส่งรายชื่อโรงงานให้กับทางกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยเมื่อมีการแจ้งประกาศรายชื่อโรงงานบนเวปไซต์ของทั้งสองฝ่ายแล้ว ทางญี่ปุ่นก็จะสามารถเริ่มการส่งออกเนื้อสุกรมายังไทยได้
       1.2 การขอส่งออกหนังโคป่นจากไทยไปยังญี่ปุ่น ซึ่งประธานฝ่ายไทยได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า กรมปศุสัตว์อยู่ในระหว่างการพิจารณาการตอบแบบสอบถาม และโรงงานกำลังปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ MAFF เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้ฝ่ายไทยจะดำเนินการจัดส่งคำตอบให้กับ MAFF ในโอกาสต่อไป
2.โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร
       -โครงการ Capacity building of chemical and pesticide residues testing laboratories (เป็นโครงการคงค้าง) โดยผู้แทน สตส.ได้นำเสนอโครงการในที่ประชุม โครงการดังกล่าวเคยได้รับการเห็นชอบทั้ง ๒ ฝ่ายในการดำเนินงานเมื่อการประชุม JTEPA ครั้งที่ 4 แต่เนื่องจากอยู่ในระหว่างการจัดทำ ของบประมาณประจำปี 2563 และรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานของฝ่ายญี่ปุ่นไม่เป็นปัจจุบัน กรมปศุสัตว์จึงขอให้ มกอช.ประสานฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อทราบขอรายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน ทั้งนี้ญี่ปุ่นจึงขอให้ สตส. กรมปศุสัตว์นำเสนอโครงการใหม่อีกครั้งในการประชุมฯ ครั้งที่ 10 นี้ ซึ่ง MLHW แจ้งในที่ประชุมว่าทาง MLHW จะหารือในส่วนช่วงเวลาการเดินทางต่อไปกับกรมปศุสัตว์ต่อไป

ข้อมูลโดย สพ.ญ.บุณฑริกา  กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเอเชีย 2