270

กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สพส. กรมปศุสัตว์ มกอช.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย CICOT เข้าประชุม 15th Meeting of ASEAN Working Group on Halal Food ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สรุปวาระที่สำคัญดังนี้
         1. Dr. Tong Xuan Chinh รองอธิบดีDepartment of Livestock Priduction ประเทศเวียดนามเป็นประธานการประชุม
         2. ที่ประชุมได้สรุปการหารือและเตรียมเสนอ Final draft ของ Asean General Guideline on Halal Food เพื่อจะเข้าสู่การรับรองในระดับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน SOM-AMAF และ ระดับรัฐมนตรีเกษตรของอาเซียน AMAF ตามลำดับ
         3.ที่ประชุมมีมติให้ทบทวน Guidelines for Bodies Providing Halal Certification เนื่องจากว่าจะมีความยุ่งยากในทางปฏิบัติ ที่ประชุมจึงรับมติตามการนำเสนอของประเทศไทยที่ควรจะพิจารณา ASEAN Halal Certification Scheme  ให้ชัดเจนโดยจะใช้มาตรฐานISO เป็นหลักและเพิ่มข้อกำหนดของHalal เข้าไป โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยเขียนข้อเสนอ proposal ต่อ ASEAN
         4. ที่ประชุมมีมติให้ให้ทบทวน Guidelines for Halal Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies เช่นกัน
         5.ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของไทยในเรื่องอาหารฮาลาล มีการกำหนดมาตรฐานเป็นไปเพื่อการส่งออกชึ่งมีมูลค่าแสนล้านบาท และไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดWorld HAPEX 2019 ช่วง25-28 ก.ค นี้ (คุณหมอมาลิก สพส.และCICOT รายงาน)
         6. ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้าของ ASEAN Halal Food Website ที่ไทยพัฒนาขึ้นและขอให้ประเทศสมาชิกมีส่วนในการเชื่อมต่อกับข้อมูลของประเทศตนเอง(มกอช. รายงาน)
         7. ไทยแจ้งที่ประชุมการขึ้นทะเบียนรับรองHalal Food additives ที่ใช้ในASEANขณะนี้ และขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนช่วยกันส่ง listเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รายงาน)
นอกจากนี้เจ้าภาพประเทศเวียดนามขอให้นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ในนามผู้แทนไทย ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยและจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ในนามประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ