270

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สอส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก FAO นำโดย Mr. Rajendra Aryal ผู้แทน FAO ประจำสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และนางสาวปัณฑ์ปุษา มัชฌิมา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจาก FAO ประจำประเทศไทย ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์มี นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป., นายอุดร ศรีแสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สอส.,นางสาวณุทนาถ โคตรพรหม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สอส., และนายพัสกร บุญสุภาวงศ์ นายสัตวแพทย์ กรป. เข้าร่วมหารือ โดย Mr. Rajendra Aryal ได้แสดงความขอบคุณกรมปศุสัตว์ของประเทศไทย ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารสัตว์ ไปช่วยเหลือในการจัดตั้งและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ เมืองคาบูล สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ระหว่างวันที่ 9-24 มิถุนายน 2562 เพื่อให้สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเกิดการพัฒนาศักยภาพ ในด้านนี้ต่อไป ทั้งนี้ Mr. Rajendra Aryal ได้ขอความร่วมมือกรมปศุสัตว์เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากิจการด้านการปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตร ชลประทาน และปศุสัตว์ ของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน จะทำการจัดส่งหัวข้อโครงการความร่วมมือและรายละเอียดโครงการมายังกรมปศุสัตว์เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนในการจัดทำโครงการผ่านช่องทางของ TICA หรือ FAO ต่อไป

 

ข้อมูลโดย น.สพ.พัสกร บุญสุภาวงศ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ