270

                  คณะผู้แทนกรมปศุสัตว์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวพจณา สากระแสร์ กรป. นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร สคบ. นายณัฐวุฒิ จิระ สคบ. และนายวรพงษ์ รังผึ้ง กสก. ได้เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค African swine fever;ASF กับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ของราชอาณาจักรกัมพูชา (General Directorate of Animal Health and Production;GDAHP) ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562
                  ในช่วงเช้าของวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะผู้แทนไทยได้เดินทางร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประเทศกัมพูชา เข้าพื้นที่หมู่บ้าน Ampil ตำบล Punley อำเภอ Angkorborey จังหวัด Takeo ประเทศกัมพูชา เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานในการควบคุมโรค ASF ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เข้าคารวะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประเทศกัมพูชา (Dr. Tan Phannara), รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาแก้ว, Dr. Vonika Nou, Director of Animal Health and Veterinary Public Health พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดตาแก้ว ซึ่งมีฝ่ายปกครอง ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงาน และในช่วงบ่าย คณะผู้แทนไทยได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ประเทศกัมพูชา โดยมี Dr.Tum Sothyra, Director of National Animal Health and Production Research Institute ให้การต้อนรับ ซึ่งได้หารือในด้านการเฝ้าระวังโรค ASF และการตรวจวินิจฉัยโรค ASF ด้วย
                  ในการประชุมหารือในวันดังกล่าวทั้งช่วงเช้าและบ่าย ฝ่ายกัมพูชาขอความอนุเคราะห์เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ และ mobile PCR จำนวน 2 sets และ DNA extraction kits

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ