270

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธานพิธีปิดการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จากคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานอาหารและยาซาอุดิอาระเบีย นำโดย Dr. Faisal Binmohaitheef และ Dr. Marwan Alotni ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น๑ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์โดย สพ.ญ.พรทิพา โรจนแสง หน.กลุ่มยุโรปและตะวันออกกลาง กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการปิดประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ และยกเลิกมาตรการป้องกันการนำเข้าไก่จากไทยไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 

ข้อมูลโดย น.ส.ปาณิศรา  พจณรังษี ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์