270

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง Disease Prevention Management for Export ภายใต้งานแสดงสินค้าปศุสัตว์ VIV 2019 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย นสพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ในฐานะเจ้าภาพจัดการสัมมนาได้ให้การต้อนรับ การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก OIE, EU สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัย และผู้แทนกรมปศุสัตว์ร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยตรง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงระเบียบการนำเข้า-ส่งออกสุกรทั้งของ EU และของไทย ข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ OIE ด้านการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุกร การป้องกัน ควบคุม และวินิจฉัยโรคในสุกร การเลี้ยงสุกรปลอดยาปฏิชีวนะ รวมทั้งการเลี้ยงสุกรเชิงอินทรีย์ที่มีมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์รับรอง

ข้อมูลโดย นางนพพร กล่ำเอม ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์