270

               วันจันทร์ที่ 4 มี.ค.62 เวลา 09.30น. กรมปศุสัตว์มอบหมายผู้ทรงสาโรช งามขำ เป็นประธานการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโคนมจากออสเตรเลีย (Dr. Brad Granzin) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย โดยหารือดังกล่าวเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมโคนมของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มีผู้แทน สทป. กสส. สพพ. สอส. กผส. และ กรป. เข้าร่วมการหารือดังกล่าวและได้นำเสนองานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญของออสเตรเลีย

               วันอังคารที่ 5 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. ผชช.สินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย จนท.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จนท.จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุม VDO Coference เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ออสเตรเลีย ในโอกาสที่ประเทศออสเตรเลียส่ง Dr.Brad Granzin ผู้เชี่ยวชาญด้านโคนม จากหน่วยงาน Dairy Australia มาดูงานโคนมของไทย และจะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เลี้ยงโคนมไทยและออสเตรเลีย โดยมี Young Smart Farmer จำนวน 3 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปอบรมที่ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มของ young smart farmer และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของฟาร์มต่อไป ซึ่งในระหว่างการเยี่ยมชมได้มีการถ่ายทำวิดีทัศน์ โดย จนท.จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวอีกด้วย

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.ปัทมภัทร์  จงเจริญ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา

             น.ส.จารุฉัตร  กิติยานันท์  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์