270

วันที่ 28 พย. 2561 คณะผู้แทนจากสัตวแพทยสภา และผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าหารือกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องการจัดทำ MRA ของวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสัตวแพทยสภามีความมุ่งหวังว่าการจัดทำ MRA ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดเสรีในการประกอบอาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสัตวแพทย์ในอาเซียนให้ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ

1232200

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.ภาพตะวัน จิวัธยากูล ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มพหุภาคี