270

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยนายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. ร่วมด้วยผู้แทน กสส. กผส. และ กรป. ได้เข้าหารือกับ Mrs. Susanna Miller, Second Secretary, New Zealand Embassy Bangkok ในประเด็น ดังนี้
1. ติดตามผลการ Fact Finding Mission เพื่อส่งออกอาหารสัตว์ (PAPs) มายังประเทศไทย
2. ความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาโคนมไทย- นิวซีแลนด์ ตามความร่วมมือภายใต้ FTA ไทย- นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
3. ติดตามความคืบหน้าการเก็บภาษีนำผ่านลูกไก่และไข่ฝัก 
4. การแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้านำ้ผึ้งของไทย 

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ตำแหน่ง ผอ.กรป.