270

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 3 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. และคณะเจ้าหน้าที่จาก กรป. ต้อนรับ Mr. Peter Sand, commercial counsellor, The Royal Danish Embassy in Bangkok, Mr. Henrik Hagen Olesen, Minister counsellor, South east asia food,agriculture and fisheries และ ดร.ชาตรี มูลสถาน เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส เพื่อประชุมหารือในประเด็น ดังนี้
    1. ติดตามความคืบหน้าสินค้าปศุสัตว์ (การนำเข้าโค/การนำเข้าน้ำเชื้อโคและสุกร) 
    2. ความร่วมมือด้านโคนมระหว่างไทยและเดนมาร์ก ซึ่งทางเดนมาร์กกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานของเดนมาร์ก และจะขอหารือกับทางปศุสัตว์อีกครั้งในเดือนมกราคม 2562 
    3.ทางเดนมาร์กสนใจและเข้าร่วมงาน VIV Asia 2019 ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมีนาคม 2562

ข้อมูลโดย น.ส.กฤษณา อยู่ยง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุโรปและตะวันออกกลาง