270

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายผู้แทนจาก กรป. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม SPS Committee ครั้งที่ 73 โดยมีนายปราการ วีรกุล ที่ปรึกษาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธาน โดยการประชุมในวันนี้จัดเพื่อติดตามประเด็นความคืบหน้าสำคัญต่างๆเพื่อจัดทำท่าทีร่วมกันของฝ่ายไทยในประเด็นที่คงค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

ข้อมูลโดย สพ.ญ.วรญา  อุระแสง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ กลุ่มเอเชีย 2