270

          เมื่อวันจันทร์​ที 1 ตุลาคม 2561​ เวลา​09.30-14.30น.​ กรมปศุสัตว์ได้มอบหมาย น.สพ.ศศิ เจริญพจน์ พร้อมด้วยผู้แทน กสก. และ กรป. เข้าร่วมหารือเรื่องการประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัส สาร Ractopamine ในเนื้อสุกรและเครื่องใน​ ร่วมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ และภาคการศึกษา ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

          - ผลการประเมินความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน จากการบริโภคเครื่องในตามข้อมูลการบริโภคของชาวไทยในเบื้องต้น พบความเสี่ยงในผู้บริโภคชาวไทย ที่บริโภคอาหารที่มีเครื่องในโดยเฉพาะปอด ในปริมาณมาก (สอดคล้องกับการประเมินที่กรมปศุสัตว์ประเมินเป็นการภายในกับ มกอช. ซึ่งใช้ข้อมูลปริมาณสารตกค้างที่จีนทำการศึกษา และผ่านการพิจารณาใน Codex แล้ว ว่าข้อมูล valid) เพื่อให้จำนวนข้อมูลมีมากพอ
         

         - ที่ประชุมมีมติขอความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวนประมาณ 24 แห่ง​ เก็บตัวอย่างอาหารเพิ่มเติม ประมาณ 450 ตัวอย่าง ได้แก่ ต้มแซ่บเครื่องใน ก็วยจั๊บ ลาบหมู อย่างละประมาณ 150 ตัวอย่าง โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ จะส่งแผนการเก็บตัวอย่างให้กรมฯ​ ทราบ เป็นการภายในต่อไป

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พจณา สากระแสร์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มเอเชีย 1