270

กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ผู้แทนจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส.) และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) เข้าร่วมหารือเนื่องในโอกาสที่ปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบาแห่งสาธารณรัฐมองโกเลีย (Mr. Daajin Enkhbat, State Secretary of the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia) เข้าพบรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 124 กษ. เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับมองโกเลีย โดยมีประเด็นหารือ ได้แก่

             1. มองโกเลียเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-มองโกเลีย เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งฝ่ายไทยไม่ขัดข้อง
             2. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ, ความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์ และการวิจัย เป็นต้น
             3. การค้าปศุสัตว์
โดยทางฝ่ายไทยขอให้มองโกเลียแจ้งรายละเอียดความร่วมมือต่างๆผ่านทางกษ. เพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข้อมูลโดย นางสาวฐานมาศ ทิกำพล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มเอเชีย 2