270

  วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ผู้แทน สพส. ศทส. และ กรป. ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อการติดตามการปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (NCTF) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าและสถานะปัจจุบันของไทยในการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ภายใต้องค์การการค้าโลก ความคืบหน้าของคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน การจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน และแผนการดำเนินการทดสอบระบบ e-Form D (รวมถึง ใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรอบควมร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง แก่ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
          ทั้งนี้ ได้มีการร่วมพิจารณาประเด็นเร่งรัดติดตามด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในฐานะที่ประเทศไทยกำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 โดยเป้าหมายหลักคือการให้อาเซียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของความตกลง ATIGA และใช้ระบบ Self Certification ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของภูมิภาคได้ภายในปี 2562

1189343 1

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.ศุภลักษณ์  ปราบศรีภูมิ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มพหุภาคี