270

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป และนายบัณฑิต ชมกุหลาบ นายสัตวแพทย์ เข้าร่วมชี้แจ้งรายละเอียดต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ซึ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเสนอ “พิธีสารระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย กับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน” เข้าเป็นหนึ่งในวาระการประชุมพิจารณาเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 

ข้อมูลโดย น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ