270

กรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล  โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และน.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมอนุกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตรไทย-รัสเชีย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกาตรและสหกรณ์เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางการค้าสินค้าปศุสัตว์ (เนื้อสุกรและเนื้อโค) และการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ปีกของไทย

 

ข้อมูลโดย สพ.ญ.พรทิพา  โรจนแสง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ